Tác phẩm Vượt qua.

42Vượt qua. Sơn dầu. 50x70.jpg
Bình Luận