Tác phẩm Tĩnh vật hoa

51Tĩnh vật hoa. Sơn dầu. 40x60.jpg
Bình Luận