Tác phẩm Ánh mắt.

34Ánh mắt. Sơn dầu. 50x70.jpg
Bình Luận