Tác phẩm Chúa Giáng Sinh

823-Chúa Giáng Sinh.jpg

Chúa Giáng Sinh

Sơn dầu

70x70 cm

Bình Luận