Tác phẩm Thiên Thần Truyền Tin

771-Thiên Thần Truyền Tin.jpg

Thiên Thần Truyền Tin

Sơn dầu

70x70 cm

 

Bình Luận