Tác phẩm Chúa chịu đóng đinh

385-Chúa chịu đóng đinh.jpg

Chúa chịu đóng đinh

Sơn dầu

70x70 cm

 

Bình Luận