Tác phẩm Chúa vác thập giá

714-Chúa vác thập giá.jpg

Chúa vác thập giá

Sơn dầu

70x70 cm

Bình Luận