Tác phẩm Chúa cầu nguyện

401-Chúa cầu nguyện.jpg

Chúa cầu nguyện

Sơn dầu

70x70 cm

Bình Luận