Tác phẩm Đức mẹ lên trời

904-Đức mẹ lên trời.jpg

Đức mẹ lên trời

Sơn dầu

70x70 cm

Bình Luận