Tác phẩm Mảo Gai

64mao gai.jpg

 tranh sơn dầu Mảo Gai của Minh Duy

Bình Luận