Tác phẩm Cứu Độ

58CUU DO .jpg

 tranh sơn dầu Cứu Độ của Minh Duy

Bình Luận