Tác phẩm Yêu Thương

52yeuthuong.jpg

 Tranh sơn dầu Yêu Thương của Lê Thừa Khiển

Bình Luận