Tác phẩm Nguyện Cầu

60nguyencau.jpg

 Tranh sơn dầu Nguyện Cầu của Lê Thừa Khiển

Bình Luận