Tác phẩm Ký ức mùa xuân

60kyucmuaxuan.jpg

 Tranh sơn dầu Ký Ức Mùa Xuân của Lê Thừa Khiển

Bình Luận