Thập Giá Ngày Thứ Sáu

 

Thập Giá Ngày Thứ Sáu

Tôi vẻ tranh nghĩa là tôi cầu nguyện

Như chùm hoa tự trút hết hương thơm

Phải tự nghiệm sinh để sống vô thường

Đề biết rằng chết có nghĩa là yêu

 Cho nhửng  cái có thể và không thể

Chết là bị treo trên thập giá đời

Trên đó ta mới thấy được con người

Phận người chỉ là hai tiếng “Xin Vâng”

                         Hạt Thánh

Bình Luận