Tác phẩm điêu khắc độc đáo của Michael Alfano

Nhà điêu khắc người Mỹ Michael Alfano đã điêu khắc trong hơn mười lăm năm.

Một người gốc New York, ông sống và làm việc ở Hopkinton, Massachusetts. Ảnh hưởng lớn của ông là Salvador Dali, Jo Davidson, và Jean-Antoine Houdon, cũng như Phật giáo, Đạo giáo, Sufi, triết lý phương Đông và văn học.

Sau đây là tác phẩm điêu khắc của ông.

Surrealistic Sculptures By Michael Alfano

Surrealistic Sculptures By Michael Alfano

Surrealistic Sculptures By Michael Alfano

Surrealistic Sculptures By Michael Alfano

Surrealistic Sculptures By Michael Alfano

Surrealistic Sculptures By Michael Alfano

Surrealistic Sculptures By Michael Alfano

 

Surrealistic Sculptures By Michael Alfano

 

 

 

Surrealistic Sculptures By Michael Alfano

Surrealistic Sculptures By Michael Alfano

ST

Bình Luận